photos({"STATUS":"ok","ERR_MSG":"","MACROTIPOLOGIE":[{"MACROTIPO":"Dichiarazioni"},{"MACROTIPO":"adempimenti contabili"},{"MACROTIPO":"Ravvedimento"},{"MACROTIPO":"Comunicazioni"},{"MACROTIPO":"Versamenti"},{"MACROTIPO":"Richieste\/domande\/Istanze"}],"MESI":[{"ID":"202305","KEYWORD":"05-2023","DESCR":"Maggio - 2023","GIORNI":[{"TOT":"28","DATASCAD":"02-05-2023","SCADENZE":[{"TOT":"1","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Imposta di bollo","IDTIPOLOGIA":"a11","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"2","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"a12","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"2","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Iva","IDTIPOLOGIA":"a2","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Imposta di registro","IDTIPOLOGIA":"a8","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"dichiarazioni iva","IDTIPOLOGIA":"b2","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"dichiarazioni sostitutive","IDTIPOLOGIA":"b5","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Intra","IDTIPOLOGIA":"b6","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"14","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Comunicazioni","IDTIPOLOGIA":"c1","MACROTIPOLOGIA":"Comunicazioni"},{"TOT":"3","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"adempimenti contabili","IDTIPOLOGIA":"e1","MACROTIPOLOGIA":"adempimenti contabili"},{"TOT":"2","DATASCAD":"02-05-2023","TIPOLOGIA":"Richieste\/domande\/Istanze","IDTIPOLOGIA":"f1","MACROTIPOLOGIA":"Richieste\/domande\/Istanze"}]},{"TOT":"55","DATASCAD":"16-05-2023","SCADENZE":[{"TOT":"9","DATASCAD":"16-05-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"a12","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"31","DATASCAD":"16-05-2023","TIPOLOGIA":"ritenute","IDTIPOLOGIA":"a14","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"14","DATASCAD":"16-05-2023","TIPOLOGIA":"Iva","IDTIPOLOGIA":"a2","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"16-05-2023","TIPOLOGIA":"Imposte sostitutive","IDTIPOLOGIA":"a9","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"}]},{"TOT":"1","DATASCAD":"22-05-2023","SCADENZE":[{"TOT":"1","DATASCAD":"22-05-2023","TIPOLOGIA":"Comunicazioni","IDTIPOLOGIA":"c1","MACROTIPOLOGIA":"Comunicazioni"}]},{"TOT":"1","DATASCAD":"25-05-2023","SCADENZE":[{"TOT":"1","DATASCAD":"25-05-2023","TIPOLOGIA":"Intra","IDTIPOLOGIA":"b6","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"}]},{"TOT":"11","DATASCAD":"31-05-2023","SCADENZE":[{"TOT":"1","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"addizionali","IDTIPOLOGIA":"a10","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"Imposta di bollo","IDTIPOLOGIA":"a11","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"2","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"a12","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"2","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"Iva","IDTIPOLOGIA":"a2","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"Imposta di registro","IDTIPOLOGIA":"a8","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"Intra","IDTIPOLOGIA":"b6","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"2","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"b7","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"31-05-2023","TIPOLOGIA":"Comunicazioni","IDTIPOLOGIA":"c1","MACROTIPOLOGIA":"Comunicazioni"}]}]},{"ID":"202306","KEYWORD":"06-2023","DESCR":"Giugno - 2023","GIORNI":[{"TOT":"50","DATASCAD":"16-06-2023","SCADENZE":[{"TOT":"10","DATASCAD":"16-06-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"a12","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"29","DATASCAD":"16-06-2023","TIPOLOGIA":"ritenute","IDTIPOLOGIA":"a14","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"10","DATASCAD":"16-06-2023","TIPOLOGIA":"Iva","IDTIPOLOGIA":"a2","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"16-06-2023","TIPOLOGIA":"Imposte sostitutive","IDTIPOLOGIA":"a9","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"}]},{"TOT":"1","DATASCAD":"20-06-2023","SCADENZE":[{"TOT":"1","DATASCAD":"20-06-2023","TIPOLOGIA":"Comunicazioni","IDTIPOLOGIA":"c1","MACROTIPOLOGIA":"Comunicazioni"}]},{"TOT":"64","DATASCAD":"30-06-2023","SCADENZE":[{"TOT":"3","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Irpef","IDTIPOLOGIA":"a1","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"6","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"addizionali","IDTIPOLOGIA":"a10","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"10","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"a12","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"cedolare secca","IDTIPOLOGIA":"a13","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"4","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"ritenute","IDTIPOLOGIA":"a14","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"4","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Iva","IDTIPOLOGIA":"a2","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"3","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Ires","IDTIPOLOGIA":"a3","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"3","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Irap ","IDTIPOLOGIA":"a4","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"21","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Imposte sostitutive","IDTIPOLOGIA":"a9","MACROTIPOLOGIA":"Versamenti"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"dichiarazioni irpef","IDTIPOLOGIA":"b1","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"dichiarazioni sostitutive","IDTIPOLOGIA":"b5","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Intra","IDTIPOLOGIA":"b6","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"altro","IDTIPOLOGIA":"b7","MACROTIPOLOGIA":"Dichiarazioni"},{"TOT":"4","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Comunicazioni","IDTIPOLOGIA":"c1","MACROTIPOLOGIA":"Comunicazioni"},{"TOT":"1","DATASCAD":"30-06-2023","TIPOLOGIA":"Richieste\/domande\/Istanze","IDTIPOLOGIA":"f1","MACROTIPOLOGIA":"Richieste\/domande\/Istanze"}]}]}]})